„Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria”

Axa prioritară
Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Componenta 1
Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Beneficiar
Asociatia – Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca „FORMATEMP”
ID Proiect
114560 „COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA”
Cod contract:
POCU/140/4/2/114560

Obiective proiect
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a com.Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de masuri integrate.
CUM CONTRIBUIE PROIECTUL LA REALIZAREA OBIECTIVULUI SPECIFIC AL PROGRAMULUI SI APELULUI
Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin reducea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala a unui grup de 560 de persoane dintr-o comunitate marginalizata si restul comunitatilor. Ob. General este concordant cu AP.4, care urmareste promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin asigurarea oportunitatii de dezvoltare a intregului potential individual,indiferent de originea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si experientei necesare.
Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:
• promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (prin crearea a 105 locuri de munca);
• promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferintele pe tematica nediscriminarii si tratamanetului egal, activitatile extra curriculare , a taberelelor si excursiilor pe aceeasi tematica cu elevii);
• investitiile în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii (prin cursurile de formare profesionala, si prin sesiunile de orientare si consiliere).
Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, deoarece vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a comunei Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de masuri integrate.
Activitatile ce urmeaza a fi implementate sunt un raspuns la nevoile reale constatate in comunitatea marginalizata.Podgoria este o comunitate marginalizata non-roma(a se vedea analiza realizata).

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Sprijinirea mobilitatii fortei de munca , promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca (prin crearea a 105 locuri de munca)
OS2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferinta de stimulare a implicarii comunitatii marginalizate in activitatile proiectului si conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si rezultatelor proiectului in comunitate, prin 4 mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii pe tematica reducerea saraciei, nediscriminarii si tratamentului egal, prin activitatile extra curriculare cu elevii de 2 ore/zi , a 3 tabere si 3 excursii de interculturalitate )
OS3. Investitia în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii (prin cursurile de formare profesionala pentru 345 de persoane, si prin sesiunile de orientare si consiliere pentru 345 de persoane)
OS4. Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii socio-medicale (prin infiintarea unui centru multifunctional la nivelul comuntatii si 2 centre medicale)
OS5. Interventia în domeniul îmbunatatirii conditiilor de locuit (prin reabilitarea a 15 de locuinte ale grupului tinta si oferirea serviciilor de igienizare in 32 de gospodarii)
OS6. Interventia în domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari de acte (prin acordarea de servicii de consultanta juridica pt. reglementarile actelor de proprietate a 15 de gospodarii)
OS7. Cresterea gradului de constientizare a factorilor sociali relevanti in legatura cu importanta egalitatii de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala. excluziune sociala,impartite astfel:
• 405 adulti
• 155 elevi din clasele I-VIII
Dintre acestia:
1. minimum 6 persoane cu dizabilitati/persoane varstnice
2. 30 de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala (din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma (5,36 %)
3. 345 de beneficiari ai masurilor de ocupare (61,61 % din total GT)
4. 125 Beneficiari masuri de ocupare, din care femei (36,23% GT ocupare)
5. 220 Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant (63.77%), toate din zona rurala
6. 3 Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant, din care: – Roma
7. 105 Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant (30.43 %), toate din zona rurala
Persoanele din grupul tinta sunt în cel putin una din urmatoarea situatie:
A) în risc de saracie
În categoria în risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile in totalul populatiei.
SAU
B) se confrunta cu o deprivare materiala severa
Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se înregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu îsi pot permite:
1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,
2) sa asigure încalzirea adecvata a locuintei,
3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
4) sa manânce carne, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o saptamâna de vacanta departe de casa,
6) un autoturism,
7) o masina de spalat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.
SAU
C)traiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii
Persoanele care traiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsa între 0-59 ani care locuiesc în gospodarii în care adultii (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

EGALITATE DE SANSE
Solicitantul si partenerii se vor asigura ca nu exista niciun tip de discriminare pe criterii de sex, varsta sau etnie, atat la selectarea si desemnarea personalului in vederea implementarii proiectului, cat si la selectarea grupului tinta si, in general, in toate situatiile care implica selectia de personal.
Selectarea GT care va participa la activitatile proiectului va fi realizata pe baza principiului egalitatii de sanse si de gen si de nediscriminare. In perioada de analiza a comunitatii marginalizate au fost identificati potentiali membri ai GT si consultanti cu privire la tematica proiectului, inclusiv in ceea ce priveste egalitatea de sanse si accesibilitatea. Totodata, au fost consultati in aceasta etapa de analiza experti in domeniul egalitatii de sanse si nediscriminarii, atat din randul aistentilor sociale ai comunitatii, cat si din randul organizatiilor locale si regionale.
In ceea ce priveste relatiile de munca in cadrul proiectului, va actiona principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii echipei de management. Acestia au fost alesi strict pe baza competentelor detinute si a experientei profesionale. In echipa proiectului, sunt prevazuti a fi cooptati membri cu expertiza in egalitatea de gen si nediscriminare (la P1-UAT). Acestia vor instrui personalul implicat in derularea proiectului pe teme de egalitate de sanse si tratament si dobandirea de cunostinte cu privire la inegalitati.
In cadrul activitatii de management se va stabili in prima intrunire si modalitatea de comunicare, atat in interiorul proiectului, cat si cea in exterior, cu grupul tinta, si se va stabili cum ajunge mesajul catre persoanele care au probleme de accesibilitate.
Egalitate de gen
Rolul managementului de proiect in ceea ce consta nediscriminarea, va urmari si:
1. Asigurarea ca pe parcursul implementarii nu apar situatii care sa contravina prevederilor legale in domeniul egalitatii de gen si nediscriminarii;
2. Asigurarea ca toate categoriile de persoane pot sa participe in mod egal la activitatile proiectului, astfel incat sa nu exista bariere care limiteaza egalitatea de sanse;
3. Asigurarea ca grupul tinta va avea o structura echilibrata intre femei si barbati, precum si pe grupe de varsta;
4. Asigurarea utilizarii unui limbaj adecvat la elaborarea documentelor in cadrul proiectului, care sa evite stereotipurile de gen si cele asociate altor vulnerabilitati;
5. Introducerea in materialele elaborate de mesaje de informare si constientizare cu privire la egalitatea de sanse si tratament;
6. Monitorizarea ca informatiile despre obiectivele si rezultatele proiectului vor fi diseminate catre organizatii care reprezinta interesele diverselor categorii de persoane;
7. Urmarirea ca mesajele despre proiect vor fi transmise prin canale multiple si in forme variate, si vor fi accesibile persoanelor cu dizabilitati;
Partenerii si Solicitantul urmaresc sa preintampine si sa descurajeze discriminarea in asigurarea participarii membrilor GT la activitatile proiectului. Selectarea GT care va participa la activitatile proiectului va fi realizata pe baza principiului egalitatii de sanse si de gen.
Proiectul va permite accesul si participarea in GT al proiectului, a persoanelor de sex feminin, a persoanelor de alta etnie etc. Astfel, activitatile proiectului vor fi implementate promovand egalitatea de sanse pentru categoriile defavorizate.

PARTENERI
Solicitant:
ASOCIAŢIA – CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ „FORMATEMP”
www.formatemp.ro
Parteneri:
BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL
www.bpi-group.ro
FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL
www.cursuricalificare.com
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA ,,SANSE EGALE„
www.ongsanseegale.ro
COMUNA PODGORIA
www.primaria-podgoria.ro
SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA
www.primaria-podgoria.ro

2018-11-02T10:49:22+00:00